ADATA
主要产品:

消费类记忆体模组,快闪记忆卡:外接式硬碟:外接式固态硬碟:记忆体模组(DDR4, DDR3)
工业/伺候器SSD,固态硬碟(2.5 SATA, M.2, Half Slim);记忆卡/内存嵌: 记忆模组(DDR4, DDR3)

>> 如欲了解更多关于 ADATA 的产品 请点击此处访问官方网站
姓名:手机:
邮箱:
需求:
咨询热线: 深圳:Alice Li | 0755-82943322 ext 205 | alice.li@weikeng.com.cn
深圳:Alice Li | 0755-82943322 ext 205 | alice.li@weikeng.com.cn
深圳:Alice Li | 0755-82943322 ext 205 | alice.li@weikeng.com.cn